‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

Version
Download 35
Total Views 196
Stock
File Size 71.19 KB
File Type pdf
Create Date آگوست 8, 2016
Last Updated سپتامبر 19, 2016
Download

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز
مصوب 1350.3.31
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شرکت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري اقدام به انهدام آن نمايد و هيچ گونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.
تبصره 1 - شرکت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي که انتخاب فاصله 250 متر مذکور در اين قانون را با توجه به مقتضيات فني و محلي ضروري نداند فاصله کمتري را تعيين نمايد.
تبصره 2 - احداث بنا و ساختماني که صرفاً به منظور استفاده از دريا باشد در صورتي که طبق تشخيص شرکت ملي گاز ايران موجب خرابي و خسارت نگردد مجاز خواهد بو.
آيين نامه مربوط به نحوه اجراي اين تبصره به پيشنهاد شرکت ملي گاز ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - چنانچه ابنيه و ساختمانهايي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذکور در ماده 11 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت ماه 1347 و حريمهاي مذکور در اين قانون ايجاد شده باشد و شرکت ملي گاز ايران انهدام آن را ضروري بداند بر اساس ماده 11 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر يک ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1349.12.27 در جلسه روز دوشنبه سي و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس سنا رسيد.