پروژه‌های معماری

طرح‌های معماری شامل گروه وسیعی از پروژه‌های معماری چه به لحاظ نوع کاربری و پیچیدگی آن و چه به لحاظ ابعاد و اندازه‌های آن است که از مجتمع‌های مسکونی، تا هتل و مراکز فرهنگی یا درمانی تا طراحی محوطه و سایت را در بر می‌گیرد.
به همین دلیل طراحان و کارشناسان همکار در اینگونه پروژه‌ها، با توجه به میزان پیچیدگی یا نوع کاربری و یا ابعاد و اندازه‌های آن انتخاب می‌شوند.