پروژه‌های مطالعاتی

سایر پروژه‌های این مهندسان مشاور، از مقولات گوناگونی به شرح زیر تشکیل یافته:

  • برنامه‌ریزی گردشگری
  • طرح‌های امکان‌سنجی و ارزیابی مالی
  • پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی
  • مدیریت و مشاوره در برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی