طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای

طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای، شامل طیف وسیعی از طرح‌های مقیاس کلان منطقه‌ای و شهری شامل طرح‌های ناحیه‌ای، راهبردی- جامع و تفصیلی شهری تا طرح‌های موضوعی (مثل برنامه پنج ساله شهرداری‌ها) تا طرح‌های موضعی مانند بافت‌های فرسوده یا طراحی فضاهای شهری می‌گردد.
این مهندسان مشاور تلاش بر این دارد که در تمام اینگونه طرح‌ها مناسبترین روش تهیه طرح را با توجه به روش‌های نوین جهانی و ویژگی‌های نظام شهرسازی ایران و همچنین با توجه به مقیاس طرح را به کار ببند.