برچسب: اراضی ساحلی دریای خزر

Rules 4قانون اراضی مستحدث و ساحلی

قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣٥٤/٤/٢٩ ماده ١ – اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف میشوند: الف – اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن […]