برچسب: اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

فایل فوق شامل دو قانون ذیل میباشد: اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب 1374/4/7 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب1374/3/31 مجلس شورای اسلامی