برچسب: تعریف شهرستان

قانون ، تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ‌فصل اول – تعاریف ‌ماده 1 – عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. ‌ماده 2 – روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (‌وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل […]