برچسب: تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن

قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن

تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن – ‌مصوب 1353.4.16 ‌ماده 1 – تعاریف ‌از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است: 1 – طرح جامع سرزمین: ‌طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در […]