برچسب: جعفر عموزاده

جعفر عمو‌زاده

جعفر عمو‌زادهجعفر عموزاده

مسئول طرحهای جامع و تفصیلی – طرح جامع و تفصیلی شهرهای بروجرد (لرستان)، ماهشهر، سربندر، رامهرمز، دزفول، اندیمشک و شوش (خوزستان)، طرح جامع حریم شهر قم، شهرهای اسفرورین، ضیاءآباد و خرمدشت (قزوین)، دستجرد، الیگودرز و نورآباد – طرح آماده سازی 70 هکتاری، 25 هکتاری و 40 هکتاری در شهر بروجرد (لرستان) – طرح توسعه عمران […]