برچسب: حریم لوله گاز

‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350.3.31 ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از […]