برچسب: حفظ اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها

آیین نامه اجرایی قانون حفظ اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها

آیین نامه اجرایی قانون حفظ اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره 13105 / ت 15398 ه مورخ 1374/11/1 و شماره 20 / 128637 / ت / 16584 ه مورخ 1375/12/28 و اضلاحیه های بعدی آن لغو و این آین نامه جایگزین آنها می‌گردد. در این آیین […]