برچسب: راضی مجاور راه ها

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها – مصوب 1368/3/1 به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندی ها که عموما منجر به توسعه بی رویه به سمت جاده‌های مذکور می‌گردد ، شواری عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1/3/68 ضوابط […]