برچسب: سیمای شهر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری 1- کلیات در راستای وظائف محوله بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه ، تکمیل مصوبه مورخ 28/2/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی […]