برچسب: شرح خدمات آماده سازی زمین

شرح خدمات تیپ آماده سازی زمین

شرح خدمات تیپ آماده سازی زمین مرحله اول: انجام مطالعات برای تهیه و ارائه برنامه مسکن متضمن تهیه طرح های مقدماتی و نقشه های جزئیات شهرسازی شامل دو قسمت اساسی به شرح زیر می‌باشد: 1- قسمت اول: انجام مطالعات مقدماتی و تدوین ایده های کلی طره های آماده سازی شامل: 1-1- برسیهای کلی در مقیاس […]