برچسب: شرح خدمات شهرک صنعتی

شرح خدمات شهرک های صنعتی

شرح خدمات شهرک صنعتی   مرحله اول: مطالعات مقدماتی – شناسایی و بررسی اولیه مدارک وضع موجود – تهیه طرح مقدماتی   مرحله دوم: خدمات مهندسی – نقشه عمومی سایت – نقشه سلسله مراتب دسترسی – نقشه مختصات محور خیابان ها -نقشه مشخصات قوسها و جزییات اجرایی آن – نقشه کاربری اراضی ( جانمایی) – […]