برچسب: شرح خدمات طرح توسعه و عمران

شرح خدمات انجام مطالعات و تهيه طرحها و برنامه هاي توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن

قرارداد تیپ 12 – پیوست شماره 2 – انجام مطالعات و تهیه طرحها و برنامه های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن   1- بررسی کل منطقه 2- بررسی حوزه نفوذ 3- بررسی و شناخت شهر 4- تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها 5- تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر […]