برچسب: شرح خدمات طرح جامع 20000 جمعیت

شرح خدمات طرح جامع – تفصیلی (برای شهرهای با جمعیت کمتر از 200000 نفر )

شرح خدمات طرح های جامع – تفصیلی برای شهرهای 20000 نفر جمعیت   قسمت اول: تعیین و بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن   قسمت دوم: بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن : خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر – خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر – خصوصیات اقتصادی شهر – خصوصیات کالبدی   قسمت […]