برچسب: شرح خدمات طرح هادی روستا

شرح خدمات طرح هادی روستایی

شرح خدمات طرح های هادی روستایی 1- کلیات –  تعریف طرح هادی روستایی – اهداف طرح هادی روستایی – اهداف تبعی طرح مراحل تهیه طرح   مرحله اول: مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود 1- پیشینه و زمینه 2- شناسایی پایه – شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ – شناسایی پایه در سطح روستا   […]