برچسب: شرح خدمات

شرح خدمات بافت فرسوده

سطح 1 -مطالعات راهبردی 1-1- هدف : پر کردن خلاء مطالعات طرح جامع در پرداختن به جایگاه بافت فرسوده در شهر و تعیین جهت گیری های کلی برای آن تدوین شرح خدمات کاربردی برای سطح 2 بر پایه شناخت مقدماتی محدوده مورد مطالعه 1-2- محصولات مورد انتظار: تعیین جایگاه محدوده در شهر نقشه محدوده تدقیق […]