برچسب: طرح ساماندهی خیابان

شرح خدمات طرح ساماندهی خیابان (نمونه موردی تهران ، حد فاصل خیابان قزوین تا خیابان ولیعصر ، منطقه 11 )

1- مطالعات پایه: تدوین چارچوب نظری 2- مطالعات سطح یک: حوزه راهبردی طرح 3- مطالعات سطح دو: حوزه بلافصل محلی 4- مطالعات سطح سخ : حوزه مداخله، سایت های ویژه اسناد و مدارک پشتیبان طرح   توضیحات کامل در دانلود