برچسب: قانون مبارزه با سیل

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل – مصوب 1348/3/5 ماده 1- به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس