برچسب: قانون نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری – ‌مصوب 1347.9.7 ‌ماده 1 – در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (‌توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز‌عمومی […]