برچسب: قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ماده 1- طرفین قرارداد ( کارفرما ، پیمانکار ، صاحبکار ، مهندس ناظر ) ماده 2 – موضوع قرارداد ماده 3 – مدت قرارداد ماده 4 – تعهدات مهندس ناظر ماده 5 – تعهدات صاحبکار ماده 6 – سایر شرایط ماده 7 – سایر شرایط ماده 8 – حق الزحمه […]