برچسب: مطالعات کار ساختمانی

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی مرحله اول ـ قسمت اول (شناسایی و بررسی اولیه( 1 -گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه 2 -بررسی و شناساییهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات 3 -بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت 4 -بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز 5 .برنامهریزی کالبدی […]