برچسب: کاربری اراضی مزروعی

آیین نامه اجرایی قانون حفظ اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها

آیین نامه اجرایی قانون حفظ اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره 13105 / ت 15398 ه مورخ 1374/11/1 و شماره 20 / 128637 / ت / 16584 ه مورخ 1375/12/28 و اضلاحیه های بعدی آن لغو و این آین نامه جایگزین آنها می‌گردد. در این آیین […]

اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

فایل فوق شامل دو قانون ذیل میباشد: اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب 1374/4/7 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب1374/3/31 مجلس شورای اسلامی