برچسب: کارشناس ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

لیلا صداقت نژاد

لیلا صداقت نژادلیلا صداقت‌نژاد

مسئول مطالعات اقتصادی – کارشناس اقتصادی طرح منظر شهری خاک سفید تهران – کارشناس اقتصادی طرح بهسازی و بازسازی بافت فرسوده شهر کاشمر، کرمان، اسفراین، بابل، ساری، باقرشهر و ….. – کارشناس اقتصادی طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر کاشمر، کرج، سبزوار – کارشناس ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌های امکان‌ سنجی الهیه، شهاب، جمشیدیه، لتمان‌کن و […]