برچسب: کارشناس ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ‌ریزی شهری

سمانه ستوده

سمانه ستودهسمانه ستوده

کارشناس ارشد برنامه ‌ریزی شهری – مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران، مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران،پاییز 88. – نقش اطلاعات تصویری ماهواره ای در استخراج نقشه کاداستر، همایش اطلاعات مکانی و مدیریت یکپارچه شهری، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران- پاییز 87. – تحلیل نقش زیرساختهای شهر الکترونیک در موفقیت آن در ایران، […]