برچسب: کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

هیوا محمودرش

هیوا محمودرشهیوا محمودرش

کارشناس ارشد GIS و مسئول بخش – کارشناس کارتوگرافی طرح غاریابی استانهای ایران – کارشناس GIS طرح بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای نابسامان شهر مهاباد – کارشناس GIS طرح بهسازی و بازسازی بافت فرسوده باقرشهر تهران، مسجد سلیمان و طرحهای جامع الیگودرز و نورآباد Email هیوا محمودرشTel: 1391