برچسب: کارشناس ارشد معماری‌

امیر افغان حاجی ‌عباسی

امیر افغان حاجی ‌عباسیامیر افغان حاجی ‌عباسی

نایب رئیس هیات مدیره – مدیر بخش معماری – ساختمان اداری خدایی- تهران، خ مطهری و ساختمان اداری اتابکی- تهران، اتوبان نیایش، کارخانه سیم و کابل خاورشهر- نظرآباد، ساختمان اداری- تجاری اتابکی- یزد، بلوار جمهوری، ویلای دانشیان- کلارآباد، یالبندان، فروشگاه شیرینی حاج خلیفه علی رهبر- یزد، صفائیه – طراحی واحدهای مسکونی و تجاری بم – […]

مهرداد هاشم زاده همایونی

مهرداد هاشم زاده همایونیمهرداد هاشم ‌زاده همایونی

مدیر عامل مهندسان مشاور هفت شهر آریا از سال 1383 – ترجمه فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان، سال 1381, انتشارات دانشیار – تألیف کتاب تاریخ طراحی شهری 1392- انتشارات نشر یزدا – مقاله “ محله و خیابان ” مجله آبادی تابستان 74، شماره 17 – مقاله “ ضرورت تحول در مفهوم مقوله زمین شهری ” […]