آذر 19 1401 0اظهار نظر
بافت فرسوده

ضوابط بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

در کلیه بافت های فرسوده شهر، واقع در پهنه های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، که محدوده آن ها در نقشه های این سند، تعیین گردیده است، رعایت پهنه بندی ها و ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح تفصیلی، الزامی است. تا زمان تهیه، تصویب و ابلاغ طرح های موضعی ویژه مداخله در بافت های مذکور، ضوابط زیر پهنه های موضوع جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه های اصلی، حسب مورد و ضمن اعمال و رعایت ضوابط تشویقی مقرر در این سند، ملاک عمل خواهد بود.
آخرین اسناد و مدارک طرح های ویژه نوسازی بافت های فرسوده مصوب، پس از تأیید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لازم الاجرا می باشند.

بافت فرسوده
بافت فرسوده

تغییر محدوده های بافت فرسوده شهر و ضوابط آن

هرگونه پیشنهاد در مورد تغییر وسعت محدوده بافت های فرسوده شهر و یا ضوابط خاص احداث بنا در این محدوده ها پس از تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

طبقه و تراکم تشویقی در بافت فرسوده

در بافت های فرسوده شهری، ساخت و ساز در قطعات با مساحت بیش از 150 متر مربع، طبق سند مالکیت، بر اساس ضوابط پهنه بندی با یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر مجاز است. با در نظر گرفتن کلیه ضوابط تشویقی برای افزایش تراکم و طبقات، با توجه به بند 36-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، در هر صورت حداکثر تراکم و طبقه تشویقی برای یک قطعه، بیش از یک طبقه نخواهد بود.
اعمال ضوابط تشویقی عوارض ساخت و ساز املاک واقع در بافت های فرسوده، بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.

بافت فرسوده شهری
بافت فرسوده شهری

ساخت ساز در پهنه های دارای فشردگی

ساخت و ساز در پهنه های مسکونی دارای فشردگی و فزونی قطعات ریزدانه، منوط به اعمال ضوابط ویژه است.
شهرداری تهران مکلف است تا ظرف مدت یکسال پس از تصویب طرح تفصیلی، نسبت به تدوین ضوابط ویژه برای مناطق، و ارائه به مراجع ذیصلاح اقدام نماید. تا زمان تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط جاری ملاک عمل است.
شهرداری تهران، ملزم به شناسایی و برنامه ریزی برای قطعات کمتر از 60 مترمربع، است.
شهرداری تهران با مشارکت و همکاری دولت و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، ملزم به تهیه و تنظیم طرح، لایحه و سایر برنامه های مقاوم سازی بناهای ناپایدار و تصویب آن در مراجع ذیربط است.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

2 × 4 =