مهر 10 1401 0اظهار نظر
تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

ضوابط تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

“تراکم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز، بر اساس جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از چهار پهنه استفاده از اراضی شهر تهران، متناسب با عملکرد، مساحت قطعه و عرض معبر همجوار است.
تبصره: تراکم ساختمانی مجاز در زیرپهنه های حفاظت (G) به جزء زیرپهنه های باغات و اراضی مزروعی (G21)، مختلط ویژه (M22) صنعت و فناوری بالا و خوشه های صنعتی (S311) گستره ها و مراکز تجاری، اداری و خدمات با غلبه فرهنگی (22S) بازار (11S) ، تابع ضوابط و مقررات ویژه و با رعایت ضوابط خاص دستگاه های مربوطه بر اساس مقررات طرح جامع تهران است که به صورت کلی و در قالب تهیه و ارائه طرح های توجیهی، تدوین و حسب مورد در کمیسیون ماده پنج، به تصویب خواهد رسید.
تبصره: ضوابط ساخت و ساز در زیر پهنه های باغات انبوه (21G) و (R241) و باغات پراکنده (املاک و اراضی با نوعیت باغ)، طبق مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴) قانون زمین شهری.

تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی
تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

تراکم پایه مالی

تراکم پایه مالی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، در کلیه پهنه های استفاده از اراضی محدوده شهر تهران، معادل ۱۲۰ درصد وسعت ملک، طبق سند مالکیت است.

تبصره: به منظور ایجاد تعادل در توسعه شهر، تراکم پایه مالی در املاک واقع در کلیه پهنه های مسکونی (R) در جنوب محور انقلاب، معادل ۱۸۰ درصد وسعت ملک، طبق سند مالکیت است.

تبصره: اخذ عوارض مابه التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز، براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.
تبصره: تراکم پایه مالی در کلیه فضاها و اماکن آموزش عالی، بهداشتی و درمانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و ورزشی در کلیه پهنه های استفاده از اراضی در محدوده شهر تهران براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است.
تبصره: تغییرات آتی پایه مالی تراکم، حسب مورد براساس مصوبه های شورای اسلامی شهر تهران، ملاک عمل است.

تراکم ساختمانی مجاز
تراکم ساختمانی مجاز

تراکم و طبقات اضافه

به منظور سامان بخشی به سیمای شهر تهران، احداث بنا در محورهایی از شهر با حداقل عرض ۱۲ متر، که بیش از ۶۰ درصد قطعات آن محور در طرفین گذرها بر مبنای ضوابط قبلی ساخته شده، مطابق ضوابط قبلی (تراکم و طبقات) مجاز است. این محورها و نحوه برخورد با آنها می بایست حداکثر ظرف مدت یکسال توسط شهرداری مشخص و به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران برسد. هرگونه اقدام بر اساس این بند منوط به تصويب محورها و ضوابط آن در کمیسیون ماده پنج می باشد.

موقعیت استقرار مشاعات در ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی، براساس جدول این سند است و لازم الاجرا می باشد.

جدول فضاهای مجاز به استقرار در مشاعات
جدول فضاهای مجاز به استقرار در مشاعات

یک پاسخ یا نظر بنویسید

دو × چهار =