آذر 12 1401 0اظهار نظر
ضوابط باغ شهر

ضوابط حفظ میراث طبیعی شهر (کاربری باغ و مزروعی) در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات)

هرگونه اقدام در باغات و اراضی کشاورزی (کشت و آیش) واقع در محدوده و حریم شهر تهران، مشمول رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوبه سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 20/۰۴/1388) و مفاد آیین نامه اجرایی آن (مصوبه مورخ 15/۰۲/1389شورای عالی اداری استان ها) و همچنین ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن (مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ 03/04/1398) و ضوابط و مقررات این قسمت از سند طرح تفصیلی شهر تهران مجاز است.

ضوابط باغ شهر
ضوابط باغ شهر

تملک باغات توسط شهرداری

شهرداری تهران مجاز است، به منظور تحقق مفاد بند ۲-۴-۸ سند طرح جامع و مفاد تبصره (1) از ماده (۷) مصوبه طرح تفصیلی، برای حفظ باغات و تأمین سرانه های فضای سبز شهر تهران در مقیاس محله ای، منطقه ای و شهری، باغاتی از محدوده شهر را برای تبدیل به فضای سبز عمومی در چارچوب قوانین و مقررات موضوع و با حفظ رعایت حقوق مالکانه تملک نماید. این باغات می باید با حفظ درختان و ایجاد سیستم آبیاری مناسب، نگهداری شود.
باغات پیوسته و یکپارچه که به صورت انبوه و در کنار هم قرار گرفته و در نقشه های طرح تفصیلی شهر تهران، به عنوان پهنه محسوب شده اند مشمول مفاد فصل اول سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران است.
ضوابط باغات پراکنده و تک باغ در کلیه پهنه های شهر که به موجب مقررات و توسط مراجع ذیربط، باغ تشخیص داده می شوند، اعم از سطح اشغال، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات، پارکینگ، زیرزمین، جانمایی و محل استقرار بنا، عملکردهای مجاز به استقرار، تجمیع قطعات، کف سازی (ناتراوا) و گذربندی، فرایند صدور پروانه ساختمانی، نظارت بر اجرا و..، طبق دستورالعمل اصلاحی ماده (۱۴) قانون زمین شهری (مورخ 03/04/1398) است.

باغ شهر تهران
باغ شهر تهران

ضوابط تغییر کاربری باغ

در صورت درخواست کتبی و محضری مالک باغ با وسعت بیش از ۲۰۰۰ متر مربع برای تبدیل و واگذاری قانونی ۷۰درصد وسعت عرصه باغ به فضای سبز عمومی تجهیز شده، احداث بنا در مابقی ملک طبق شرايط تعيين شده در دستورالعمل اصلاحی ماده (۱4) قانون زمین شهری مجاز است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به باغ

تبدیل اراضی کشاورزی به باغ به درخواست مالک، در صورتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی (زیر پهنه G1) باشد، طبق مفاد دستورالعمل اصلاحی ماده 14 قانون زمین شهری، بلامانع می باشد.

ضوابط تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک اراضی کشاورزی فاقد کاربری خدماتی یا فضای سبز عمومی (زیر پهنه G1) مبنی بر واگذاری قانونی 70 درصد وسعت ملک به شهرداری برای تبدیل به فضای سبز عمومی (تجهیز شده)، احداث بنا در مابقی ملک طبق شرایط تعیین شده در دستورالعمل اصلاحی ماده (14) قانون زمین شهری مجاز است.

تفکیک اراضی مزروعی

مالکینی که قصد ساختمان سازی ندارند، می توانند از ضوابط تفکیکی برای اراضی مزروعی تا حداقل ده هکتار در زراعت آبی و 20 هکتار در زراعت دیم استفاده نمایند.

بهره برداری از اراضی مزروعی و باغ برای عملکردهای مجاز

بهره برداری از اراضی مزروعی و باغات، برای کاربری ها و عملکردهای مجاز به استقرار طبق جدول ذیل تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل ماده (14) قانون زمین شهری مصوبه 03/04/1398 شورایعالی شهرسازی و معماری، مشروط بر حفظ اشجار مجاز است.

blank
باغ با عمکرد متفاوت

ضوابط کاربری های تثبیت شده

فضاهای سبز، پارکینگ ها و تجهیزات شهری تثبیت شده در کلیه املاک و اراضی سطح شهر تهران، اعم از محصور بین کاربری ها یا غیر آن و با هر مساحتی، مشمول مصوبه مورخ 19/7/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و تا سال 1400 تثبیت می گردند.

تغییر کاربری تثبیت شده

مواردی از کاربری های تثبیت شده فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری و پارکینگ در طرح تفصیلی قدیم، که در وضع موجود ساخته شده باشند، در صورت قانونی بودن احداث بنا، از شمول تثبیت کاربری های مذکور مستثنی بوده، ولی در سایر موارد (غیر قانونی بودن)، منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است.

ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغ

به منظور ارتقای کیفیت فضاهای صنعتی و کارگاهی (پهنه های 3S) نحوه ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغ های موجود در این پهنه ها با رعایت سقف تراکم 45 درصد و تعداد طبقات حداکثر 2 طبقه در عرصه فاقد درخت، سطح اشغال تا 30 درصد بنا (به ضرورت) با اولویت استقرار فعالیت های دانش بنیان قابل افزایش است. حداکثر ارتفاع نیز 10 متر می باشد.

پارک خطی
پارک خطی

فضاهای سبز شهری

به منظور جلب مشارکت صاحبان اراضی در گسترش فضاهای سبز شهری، مالکین اراضی با وسعت بیش از دو هزار متر مربع، که ملک آنان به عنوان فضای سبز در زیر پهنه مجتمع صنایع کارخانه ای (S312)، تثبیت گردیده و در وضعیت موجود، فاقد فضای سبز تجهیز شده باشند، در صورت سرمایه گذاری و تبدیل 70 درصد اراضی تحت اختیار خود به فضای سبز درختکاری شده، استفاده از ضوابط زیر پهنه مجتمع صنایع کارخانه ای (S312)، در باقی مانده اراضی، به عنوان باغ فعالیت، با پیش بینی ضوابط استقرار فعالیت های مجاز طرح های جامع و تفصیلی تهران، بر اساس قوانین و مقررات مصوب زیست محیطی، بلامانع است.

 

یک پاسخ یا نظر بنویسید

دو + شش =