مهر 27 1401 0اظهار نظر
تراکم و سطح اشغال بنا

ضوابط سطح اشغال و مکان استقرار بنا (توده گذاری) در طرح تفصیلی

سطح اشغال چیست و چه ضوابطی دارد ؟

در کلیه پهنه های استفاده از اراضی، سطح اشغال شامل مجموع زیربنای مفید و غیر مفید مشاعات در هر طبقه بر اساس مساحت مندرج در سند مالکیت زمین است.

تراکم و سطح اشغال بنا
تراکم و سطح اشغال بنا

در محدوده هایی از زیرپهنه های فعالیت (محورها و گستردهای تجاری، اداری و خدمات) و مختلط (تجاری، اداری و خدمات با مسکونی)، که در نقشه های طرح تفصیلی شهر تهران مشخص شده، سطح اشغال می تواند تا حداکثر ۸۰ درصد به شرط استفاده عمومی، افزایش یابد. سطح اشغال مجاز در طبقات بالای همکف، یا اول كاهش و مطابق مفاد جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه هایی اصلی حداکثر تا ۵۰ درصد مجاز است.

ضوابط سطح اشغال و تراکم ساختمانی
ضوابط سطح اشغال و تراکم ساختمانی

تبصره: در کلیه پهنه ها، هرگونه افزایش در سطح اشغال كليه طبقات، تحت هر عنوان و به هر شکل، بیش از میزان تعیین شده در جداول چهارگانه استفاده از اراضی پهنه های اصلی و مستثنی شده در این بند، ممنوع است.
در کلیه زیرپهنه های استفاده از اراضی، به استثنای محدوده های تاریخی و پهنه های 2R، S3، M2 وG، با کاهش سطح اشغال طبقات و با رعایت سقف تراکم مجاز، به منظور تحقق پذیری راهبردهای طرح جامع شهر تهران، افزایش طبقه بر اساس دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده پنج خواهد رسید، مجاز خواهد بود.
در کلیه پهنه ها، تخصیص حداقل ۵۰ درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رامپ) به فضای سبز و مشجر، الزامی است.

سطح اشغال زیرزمین

سطح اشغال زیرزمین قطعات واقع در پهنه های فعالیت و مختلط، (صرفا به منظور استقرار پارکینگ، تأسیسات و سایر مشاعات ساختمان) برای زیرزمین اول حداکثر ۸۰ درصد و در زیرزمین های دوم به بعد، در صورت عدم وجود درخت در وضع موجود ملک ، تا ۱۰۰ درصد مساحت قطعه، مجاز است.
تبصرہ : در اراضی و املاک با نوعیت باغ، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی ماده (۱۴) قانون زمین شهری (مصوب03/04/1398) زیرزمین حداکثر در یک طبقه و سطح اشغال آن، حداکثر معادل سطح اشغال طبقه همکف است.

سطح اشغال زیرزمین
سطح اشغال زیرزمین

افزایش سطح اشغال با رعایت سقف تراکم ساختمانی

تا تهیه و تصویب طرح موضوعی ساماندهی حق انتقال توسعه، در محدوده های مسکونی با محدودیت های ارتفاعی (بدلایل حرایم امنیتی و یا جرایم مربوط به میراث فرهنگی و تاریخی ، افزایش سطح اشغال تا ۸۰ درصد با رعایت سقف تراکم ساختمانی مجاز و سایر ضوابط پهنه مربوطه مجاز است. همچنین در محورها و گستره های زیرپهنه های مختلط و فعالیت نیز، در صورت محدودیت های ارتفاعی افزایش سطح اشغال تا ۹۰ درصد، با رعایت سقف تراکم ساختمانی مجاز و سایر ضوابط زیرپهنه مربوطه، مجاز است.
میزان سطح اشغال در طبقات همکف و بالای آن در ساختمان های پارکینگ عمومی و طبقاتی، بر اساس راهبردهای طرح جامع تهران و مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر تهران است.

سطح اشغال ساختمان
سطح اشغال ساختمان

توسعه فضای سبز در نمای ساختمان

ایجاد و توسعه فضای سبز، بر بدنه و فضاهای بلا استفاده ساختمان در شهر تهران، بر اساس مصوبه مورخ 25/09/1387 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، موسوم به ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده روها و ساماندهی منظر شهری) مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است. شهرداری تهران موظف است، ضمن تهیه و تدوین دستورالعمل های لازمه، موجبات حمایت های موثر و همه جانبه از مشارکت شهروندان در گسترش فضای سبز و زیباسازی منظر شهری را با ایجاد و توسعه فضای سبز به صورت عمودی و افقی در بدنه ساختمان های کلیه ساخت و سازهای مجاز پهنه های استفاده از اراضی فراهم سازد.

نما و بام سبز
نما و بام سبز

یک پاسخ یا نظر بنویسید

18 + 18 =