آبان 29 1401 0اظهار نظر
بنای تاریخی شهر تهران

ضوابط میراث تاریخی شهر در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث تاریخی شهر

حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران، الزامی است. شمول حفاظت کليه آثار ثبت شده و ثبت نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه ها و آثار ثبت شده دارای حریم، دربر می گیرد.

بافت تاریخی شهر تهران
بافت تاریخی شهر تهران

ضوابط ساخت و ساز آثار و محوطه های تاریخی ثبت شده یا واجد ارزش

ضوابط ساخت و ساز (مرمت، احیاء، بهسازی، نوسازی و بازسازی) در کلیه آثار و محوطه های تاریخی و فرهنگی ثبت شده، از جمله قطعات واقع در زیرپهنه های مسکونی ارزشمند تاریخی (R221)، تابع ضوابط و مقررات مصوب سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری موظف است با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همکاری نماید تا نسبت به ثبت بناهایی که می باید ثبت شوند، حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان ابلاغ طرح تفصیلی اقدام نمايد.

ضوابط ساخت و ساز در مجاورت آثار ثبت شده یا واجد ارزش تاریخی

هرگونه ساخت و ساز در مجاورت و یا حریم آثار ثبت شده و یا واجد ارزش اعلام شده، با کسب مجوز از شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.

تغيير نمای ابنیه ثبت شده و واجد ارزش تاریخی

تغيير در نمای ابنیه ثبت شده و واجد ارزش اعلام شده تاریخی و فرهنگی و ارزشمند معاصر ممنوع است. هرگونه اقدام برای ایمن سازی این ابنیه و تغییرات در داخل بنا منوط به اخذ مجوز از شهرداری و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

شهرداری تهران موظف است از طریق کمیته اجرایی موضوع مصوبه را، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی، ظرف مدت دو سال، پس از ابلاغ طرح تفصیلی، نسبت به پیگیری، شناسایی و ثبت جداره های واجد ارزش تاریخی، اقدام نماید.

شناسایی و معرفی بناهای ارزشمند تاریخی و معاصر شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران موظف است تا حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به شناسایی و معرفی بناهای ارزشمند تاریخی و معاصر شهر اقدام و نتیجه را به شهرداری اعلام نماید. در طی این مدت، شهرداری تهران، در خصوص تغییر نمای بناهای موصوف، موظف به استعلام رسمی (موردی) از سازمان یاد شده بوده و در صورتی که حداکثر ظرف مهلت ۲ ماه پاسخ استعلام موردی از سوی سازمان مذکور دریافت نشده شهرداری تهران، مجاز است تا رأسا نسبت به موارد موصوف اقدام نماید.

بنای تاریخی شهر تهران
بنای تاریخی شهر تهران

ضوابط مداخله در بافت های شهری

در تهیه کلیه طرح های ویژه مداخله در بافت های شهری تهران، رعایت کلیه ضوابط و مقررات موضوعه حفاظت از کلیه عناصر و اجزای میراث طبیعی – تاریخی و فرهنگی شهر تهران، شامل محوطه های باستانی، بافت ها و مجموعه های تاریخی، محورهای طبیعی – تاریخی، راسته های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و معاصر)، باغات قدیمی و قنوات و چشمه ها، الزامی است.

بهره برداری از آثار تاریخی

در کلیه مجوزهای صادره، برای بهره برداری از آثار تاریخی، طبق کاربری های قید شده در مجوزها، رعایت ایستایی و مقاوم سازی، با تأیید مراجع قانونی، ضروری است.

طرح های موضعی محدوده حصار ناصری

برای «محدوده حصار ناصری» طبق برنامه ها و طرح های موضعی طرح جامع جدید شهر تهران (بند «ب» پیوست ۴ شماره ۴)، تهیه طرحی مناسب، براساس ارزش های بافت تاریخی و معاصر، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، با همکاری شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط ضروری است، که پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد.

حصار ناصری
حصار ناصری

دستورالعمل طراحی شهری برای خیابان ولیعصر

برای خیابان ولیعصر که طولانی ترین محور شهری تهران و ایران است، با توجه به نقش با اهمیتی که در پیوند هسته های تاریخی (ری، تهران و شمیران) دارد، شهرداری تهران ملزم است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، نسبت به تهیه دستورالعمل طراحی شهری برای محور ولیعصر اقدام نماید، تا پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج، ملاک عمل قرار گیرد.

خیابان ولیعصر
خیابان ولیعصر

یک پاسخ یا نظر بنویسید

دوازده − 8 =