فروردین 11 1400 0اظهار نظر
طرح توجیهی شهرداری

ساختار طرح توجیهی شهرداری با طرح توجیهی برای بانک ها چه تفاوت هایی دارد؟

الگوهای طرح توجیهی

سازمان ها و موسسات مختلفی هستند که با ارائه خدمات مالی و صدور مجوزهای مختلف تلاش می کنند تا احداث یک پروژه ی اقتصادی و اجرای یک ایده ی کسب و کار را مورد پشتیبانی و حمایت خود قرار دهند. این سازمان ها و موسسات بر اساس ضوابط و قوانین مربوط به خود از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تسهیلات و مجوزهای مرتبط با پروژه های اقتصادی و ایده های کسب و کار درخواست یک طرح توجیهی می کنند تا امکان اجرایی شدن و امکان سنجی پروژه ی اقتصادی مورد نظر را ارزیابی کرده و در خصوص ارائه ی خدمات تصمیم گیری نمایند. متقاضیان می توانند طرح امکان سنجی خود در خصوص ایده ی کسب و کار یا اجرای یک پروژه ی اقتصادی را بر اساس ساختار و چارچوب های طراحی شده توسط سازمان ها و موسسات خدمات دهنده تنظیم نمایند و درصورت تأیید سازمان های مربوطه از خدمات و تسهیلات موجود بهره ببرند. ما در این مقاله تلاش می کنیم تا تعریفی از چارچوب بندی و ساختار طرح های توجیهی شهرداری ها و بانک ها ارائه دهیم.

متقاضیان و ارائه ی طرح توجیهی (بانک)

احراز هویت و شناخت نسبت به متقاضیان از اصول اولیه ی ساختار یک طرح توجیهی محسوب می شود. در این بخش ابتدا تعیین می شود که متقاضی تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در یک پروژه ی اقتصادی شخصی حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی افرادی هستند که به طور فردی و در قالب یک فرد یا افرادی مستقل درخواست تسهیلات بانکی دارند. شخص حقوقی خود به یک موسسه یا شرکتی اشاره دارد که در همان قالب و به عنوان یک هویت سازمانی یک طرح توجیهی را تنظیم می کند و بر اساس آن خواستار تسهیلات بانکی است.

طرح توجیهی بانکی
طرح توجیهی بانکی

ارزیابی اقتصادی طرح توجیهی (بانک)

بانک های مورد نظر متقاضیان برای دریافت تسهیلات طرح امکان سنجی آن ها را از جهات و ابعاد گوناگونی مورد ارزیابی قرار می دهند تا امکان اجرایی شدن ایده ی آن ها برای یک کسب و کار و سرمایه گذاری اقتصادی را بررسی نمایند. در این بخش بانک ها متقاضیان را از لحاظ ظرفیت های اجرایی و مدیریتی، و پیش بینی های صورت گرفته در طرح توجیهی آن ها برای چشم انداز طراحی شده از پروژه ی سرمایه گذاری و مطالعات انجام شده در خصوص بهترین شیوه های اجرا از لحاظ کیفی و کمی و همچنین مخارج، هزینه ها و زمانبندی مورد بررسی جدی و دقیق قرار می دهند.

ارزیابی فنی طرح توجیهی (بانک)

در این بخش از طرح امکان سنجی، بانک ها اغلب به بررسی جنبه های فنی کار و سرمایه گذاری بر روی یک پروژه ی اقتصادی می پردازند. فناوری به کار گرفته شده، پتانسیل ها، مختصات جغرافیایی محل اجرای پروژه، تجهیزات و امکانات مورد نیاز تولید محصولات و خدمات، هزینه ها و مخارج مورد نیاز برای تأمین منابع و امکانات تکنولوژیک، و سایر مواردی از این دست را مورد بررسی قرار داده و بر اساس اطلاعات و تجزیه و تحلیل فنی طرح توجیهی در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری می کنند.

ارزیابی مالی طرح توجیهی (بانک)

این بخش از ارزیابی بانک به محاسبات مالی و هزینه-فایده یک ایده ی کسب و کار می پردازد. در این بخش بانک زمینه های مختلف مالی طرح توجیهی را از لحاظ سودآوری، بازگشت سرمایه و به صرفه بودن سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می دهد.

متقاضیان و طرح توجیهی (شهرداری)

همانطور که در بخش متقاضیان طرح امکان سنجی برای بانک اشاره کردیم در این گزارش توجیهی شهرداری ها نیز در وهله ی اول احراز هویت حقوقی و حقیقی شخص مورد توجه است.
طرح توجیهی تغییر کاربری اراضی
بسیاری از زمین هایی که مورد استفاده ی یک پروژه قرار می گیرند یا به عبارتی برای احداث یک پروژه، زمین هدف محسوب می شوند نیازمند بررسی های مختلفی از سوی شهرداری هاست که باید در طرح توجیهی آن ها را در نظر گرفت. هر زمینی در جایگاه خود بخشی از حجم تراکمی فضای شهر محسوب می شود که متعلق به همه ی شهروندان است. از این رو هر گونه بهره برداری و استفاده از آن باید مورد ارزیابی و بررسی دقیقی قرار بگیرد. گاهی ممکن است نیاز باشد تا کاربری زمین مربوطه از نوعی به نوع دیگر تغییر کند. مثلاً برای احداث یک پروژه ی اقتصادی اگر زمینی مسکونی را در نظر داریم باید کاربری قانونی آن را به تجاری تغییر دهیم و این خود بخشی از کاربردهای یک طرح توجیهی است که تغییر کاربری زمین را برای سازمان مربوطه هم چون شهرداری توجیه پذیر و مقرون به صرفه معرفی نماید.

طرح توجیهی شهرداری
طرح توجیهی شهرداری

ارزیابی جغرافیایی اراضی در طرح توجیهی

مختصات و ابعاد جغرافیایی زمینی که برای اجرای یک طرح اقتصادی باید مورد تغییر کاربری قرار گیرد در طرح توجیهی برای سازمانی چون شهرداری حائز اهمیت است. ساختار و نوع پروژه ی مورد نظر و هم چنین نوع محصولات و خدمات تولید شده و شیوه ی تولید آن ها جزء مواردی است که مورد توجه قرار می گیرد. طرح امکان سنجی برای شهرداری ها همواره تلاش می کند تا نشان دهد که زمین اختصاص یافته برای بهره برداری از شرایط ،قوانین و موقعیت متناسب و مطلوبی برای بهره برداری تعبیت می کند. از این رو طرح توجیهی امکان اجرایی شدن پروژه با کم ترین هزینه های جغرافیایی و زیست محیطی را برای شهرداری توجیه پذیر می نماید.

نتیجه گیری

طرح توجیهی بانک و شهرداری هادر زمینه های مختلفی بر یکدیگر همپوشانی دارند و به عبارتی دارای اشتراک اند. اما برجسته شدن بخشی از موارد یک طرح امکان سنجی در هر کدام از آن ها کاملاً آشکار است. همانطور که نشان دادیم طح توجیهی بانک بیشتر بر محاسبات و تجزیه و تحلیل های مالی متمرکز است که فرآیندهای سرمایه گذاری، سودآوری و بازگشت سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. اما طرح توجیهی برای شهرداری علیرغم اهمیتی که برای موارد ذکر شده در خصوص بانک ها قائل است، بیشتر از سایر موارد کاربری اراضی و مختصات جغرافیایی و فرآیندهای قانونی و اداری تغییر کاربری اراضی را مورد توجه قرار می دهد. در طرح توجیهی برای شهرداری اغلب تلاش می شود تا بهره برداری از زمین مربوطه و مورد استفاده قرار دادن آن را از جنبه های مختلف توجیه پذیر نشان داد.

برچسب ها:

یک پاسخ یا نظر بنویسید

15 − 7 =