بهمن 03 1398 0اظهار نظر
تغییر کاربری

مراحل و شرایط تغییر کاربری

کاربری در طرح های جامع و تفصیلی

طبق قوانین ایران، تمام شهرها باید دارای طرح جامع و طرح تفصیلی باشند. در این طرح‏های شهرسازی، تمام ضوابط و مقررات استقرار بنا ، تراکم ساختمان، سطح اشغال و کاربری پیشنهادی تدوین شده است. کاربری های شهری در طرح های جامع و تفصیلی عموما بر اساس نیاز شهر به هر یک از این کاربری ها (میزان نیاز هر شخص به هر کاربری را سرانه گویند) تعیین می‎شود. لذا در زمان تهیه طرح‎های جامع و تفصیلی مهندسان و کارشناسان، کاربری‎های مختلف را (از جمله کاربری فضای سبز، کاربری ورزشی، کاربری آموزشی و … ) بر اساس این چارچوب ها و مقررات، در زمین ها قطعات خالی و باقی مانده شهر (زمین های بایر و موات) جانمایی می‎کنند.


خدمات “طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری زمین” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


مشکلات مالکین زمین های با کاربری های خدماتی مصوب طرح های شهرسازی

ولی مالکان این قطعات عموما بعد از مدتی که تصمیم به ساخت قطعه زمین خود می‎شوند متوجه می‎شوند که کاربری در نظر گرفته شده در طرح، کاربری نیست که بتوانند روی آن بنای مورد نظر خود را احداث نمایند. از طرفی ارگان متولی کاربری مورد نظر، همکاری لازم جهت خرید ملک و ساخت و تجهیز نمی‎کنند و در این شرایط مالک ملک با کاربری مورد خدماتی، در شرایط نامطلوبی قرار می‎گیرد.

درخواست تغییر کاربری به همراه طرح توجیهی تغییر کاربری

در این زمان است که مالک به دلیل استیصال از ساخت بنا، درخواست تغییر کاربری را به شهرداری مطرح میکند. در این شرایط شهرداری از مالک میخواهد این درخواست را به همراه دلایل این درخواست همچنین توضیحات فنی تغییر کاربری و نیز راهکارهای قانونی و اجرایی این تغییر کاربری، در قالب یک طرح با نام طرح توجیهی تغییر کاربری، (که توسط مهندسان مشاور هفت شهر آریا انجام می‎پذیرد) ارائه نمایند. در طرح امکان سنجی و توجیهی تغییر کاربری مستندات قانونی و توضیحات فنی برای ارائه به کمیسیون جمع آوری می‎شود. در واقع در طرح توجیهی تغییر کاربری، راهکار مناسبی که هم مالک بتواند از ملک خود منتفع شود و هم شهرداری بتواند به نوعی نیاز به سرانه های پیش‎بینی شده طرح تفصیلی را بر اساس روش های قانونی و در نظر گرفته شده در طرح تفصیلی، جبران نماید، برنامه ریزی، می‎شود.

کمیسیون ماده پنج و تغییر کاربری

بعد از تدوین طرح امکان سنجی و توجیهی تغییر کاربری، مالک از طریق شهرداری، درخواست برگزاری جلسه و مطرح نمودن طرح خود در کمیسیون ماده پنج را مطرح می‎کند. بعد از تعیین وقت و برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج، مهندسان مشاور به دفاع از طرح خود بر اساس ضوابط قانونی و مستندات ارائه شده می‎پردازند. در پایان، کیمیسون با بررسی طرح ارائه شده به جمع بندی و اعلام نتیجه می‎پردازد.
طرح توجیهی تغییر کاربری در واقع تنهای راهکار اجرایی جهت مالکینی است که زمین های آنها در کاربری های غیر قابل بهره‎برداری (مانند کاربری فضای سبز، کاربری آموزشی، کاربری فرهنگی و ….) واقع شده است.

 


خدمات “طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری زمین” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


برای اطلاعات بیشتر با مهندسان مشاور هفت شهر آریا تماس حاصل نمایید

یک پاسخ یا نظر بنویسید

دوازده + 2 =