مرداد 24 1398 0اظهار نظر
لجستیک پارک کشاورزی

مکان یابی پارک های لجستیک کشاورزی

پارک لجستیک کشاورزی مرکز لجستیکی است که بر فعالیت هایی در حوزه تجمیع، انبارداری، نگهداری، توزیع و خدمات ارزش افزوده محصولات کشاورزی تمرکز دارد. ضرورت پرداختن مجزا به مکان یابی پارک های لجستیک کشاورزی به نیاز این دسته از کالاهای به خدمات ارزش افزوده لجستیک در مبدا (مانند طبقه بندی و بسته بندی)، روش حمل ویژه و همچنین توزیع و تجمیع در شرایط ویژه باز می گردد. برای مثال برخی محصولات کشاورزی نیازمند وسیله نقلیه یخچال دار برای حمل از نقطه‌ای به نقطه دیگر هستند. مرکز تجمیع و توزیع آبزیان باید تحت شرایط ویژه و به فاصله مشخصی از دیگر مراکز باشند. از طرفی مدیریت ضایعات به عنوان یک مسئله مهم پیش روی بخش کشاورزی هر کشور است.

 


خدمات “طراحی لجستیک پارک” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


دلایل ایجاد پارک لجستیک تخصصی کشاورزی

علل بروز ضایعات در مراحل قبل ضایعات در مراحل قبل و پس از برداشت محصولات کشاورزی به صورت زیر است:
– دسته بندی و بسته بندی
– ذخیره سازی و انبار کردن
– حمل و نقل
یکی از مهم ترین دلایل ایجاد پارک لجستیک کشاورزی، اقدامی در جهت کاهش ضایعات محصولات کشاورز است. در گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در سال 2011، سهم هر یک از عوامل مصرف، توزیع، پردازش، کاشت، برداشت پس از برداشت در میزان ضایعات محصولات کشاورزی و دامی تشریح شده است. با محاسبه میزان ضایعات هر یک از گروه محصولات و استخراج میانگین وزنی آنها، میزان ضایعات محصولات کشاورزی در اثر حمل و نقل، بارگیری، و تخلیه در جهان 93/5 درصد بوده است.در مورد سهم حمل ونقل از ضایعات محصولات کشاورزی در ایران اطلاعات دقیقی موجود نیست اما در بعضی گزارش های غیررسمی میزان ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل نامناسب بودن شرایط بخش حمل و نقل سه تا هفت درصد ذکر شده است.
راهکارهای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی را می توان به صورت زیر معرفی کرد:
– ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
– تنظیم زمان برداشت صحیح
– ارتقاء تکنولوژی انبارداری
– افزایش کیفیت بسته بندی
– افزایش کیفیت حمل و نقل محصولات کشاورزی
– فرآوری
– بازاریابی مناسب

مفروضات و اطلاعات ورودی مکان یابی پارک های لجستیک کشاورزی

مکان یابی پارک لجستیک کشاورزی به میزان تولید محصولات کشاورزی اراتباط مستقیم دارد. بر این اساس میزان تولید محصولات باغی و زراعی هر شهرستان به تفکیک در سال های 1394 و 1395 از طریق وزارت جهاد کشاورزی تهیه شد که این اطلاعات شامل تولید باغی 430 شهرستان و تولید زراعی 410 شهرستان در 32 استان کشور است. هم پوشانی شهرستان هایی که میزان تولید زراعی و هم میزان تولید باغی برای آن ها موجود است، محاسبه شده است.محصولات کشاورزی در بخش زراعی در هفت دسته قرار میگیرند.

دسته بندی محصولات کشاورزی ایران
دسته بندی محصولات کشاورزی ایران

با توجه به اطلاعات ورودی موجود که میزان تولید باغی و زراعی هر شهرستان است، میزان تولید هر استان به تفکیک تولید باغی و زراعی قابل محاسبه است. مجموع تولید محصولات باغی و زراعی در سال های 1394 و 1395، به عنوان کل تولید محصولات کشاورزی هر استان در نظر گرفته شده است. اطلاعات میزان تولید استان هایی که در محموع حدود 70 درصد تولید کشور را دارند در جدول زیر گزارش شده است.

تولیدات محصولات کشاورزی ایران
تولیدات محصولات کشاورزی ایران

شناسایی شهرستان هایی با بیشترین میزان تولید نیز امکان پذیر است که در جدول زیل گزارش شده است.

تولیدات محصولات کشاورزی ایران
تولیدات محصولات کشاورزی ایران

 

شهرستان های منتخب برای احداث پارک لجستیک کشاورزی

با توجه به اطلاعات پایه و همچنین سنتز این اطلاعات میتوان محل استقرار پارک‌های لجستیک کشاورزی را شناسایی نمود. شهرستان هایی که برای پارک لجستیک کشاورزی معرفی شده اند، با در نظر گرفتن 70 درصد از میزان تولید محصولات کشاورزی در کل کشور است. مجموع تولید 13 استان ، 70 درصد از تولید کل کشور است منتج به معرفی 15 شهرستان برای احداث پارک لجستیک کشاورزی شده است. شهرستان های زنجان، اردبیل و گرگان مطابق نظرات کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط این شهرستان ها برای احداث پارک لجستیک کشاورزی معرفی شده اند. شهرستان های زنجان و اردبیل در لیست 20 شهرستانی که بیشترین میزان تولید را در سطح کشور دارند، قرار گرفته اند. اردبیل نیز از نظر میزان تولید بعد از شهرستان ساری قرار دارد. شهرستان گرگان نیز مطابق با نظرات و جلساتی که در مورد ظرفیت این شهرستان برای احداث پارک لجستیک کشاورزی برگزار شده در لیست پیشنهادی قرار گرفته است.

لجستیک پارک های کشاورزی ایران
لجستیک پارک های کشاورزی ایران

 


خدمات “طراحی لجستیک پارک” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


دلایل مکان‎یابی پارک لجستیک کشاورزی

دلایل مکان یابی پارک لجستیک در کشور، نیازمندی این دسته از محصولات به روش حمل ویژه، حساسیت محصولات کشاورزی به زمان در فرآیند تجمیع و توزیع و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. میزان تولید شهرستان ها و همچنین موقعیت جغرافیایی آن ها در استان، ویژگی های تاثیرگذار بر انتخاب یک شهرستان برای احداث پارک لجستیک کشاورزی است

در جدول زیل اسامی شهرستان های پیشنهادی با اطلاعاتی در مورد میزان تولید باغی و زراعی را ارائه میدهد

تولیدات محصولات کشاورزی ایران
تولیدات محصولات کشاورزی ایران

یک پاسخ یا نظر بنویسید

یک + نه =