Tag: توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی – نشریه 3123

در اسفند ماه 1380، طی بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و واحدهای خدمات مدیریت طرح ابلاغ گردید تا برای انجام مطالعات طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و … طرح های عمرانی از آن استفاده نمایند. جلد سوم “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” […]

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح – جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی – نشریه شماره 3122

گزارش “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” به منظور تعیین چهارچوب عمومی برای مطالعه، بررسی، سنجش و گزینش طرح های عمرانی تدوین شده است و برای مطالعه انواع مختلف طرح کاربرد دارد. جلد اول گزارش برای شناسایی روش های شناخته شده و معتبر جهانی در زمینه مطالعات توجیه طرح تألیف گردیده است. جلد دوم “راهنمای تهیه […]