Tag: طرح توجیهی

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح جلد سوم: مبانی تحلیل اقتصادی طرح های عمرانی – نشریه 3123

در اسفند ماه 1380، طی بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و واحدهای خدمات مدیریت طرح ابلاغ گردید تا برای انجام مطالعات طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و … طرح های عمرانی از آن استفاده نمایند. جلد سوم “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” […]

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح – جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی – نشریه شماره 3122

گزارش “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” به منظور تعیین چهارچوب عمومی برای مطالعه، بررسی، سنجش و گزینش طرح های عمرانی تدوین شده است و برای مطالعه انواع مختلف طرح کاربرد دارد. جلد اول گزارش برای شناسایی روش های شناخته شده و معتبر جهانی در زمینه مطالعات توجیه طرح تألیف گردیده است. جلد دوم “راهنمای تهیه […]

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح – جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح (تجربه جهانی) نشریه شماره 3121

شناسايي رئوس مطالب كلي كه در تدوين مطالعات امکان سنجی (توجیهی) طرح¬های عمرانی بايد مورد توجه قرار گيرد، منوط به آگاهي از تعريف طرح¬های عمرانی و الزام‌هاي ناشي از آن است. قانون برنامه و بودجه کشور مقرر داشته است که طرح¬های عمرانی بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی انتخاب و اجرا شود. منظور از […]