Tag: نشریه شماره 3121

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح – جلد اول: مروری بر روش های تدوین گزارش توجیه طرح (تجربه جهانی) نشریه شماره 3121

شناسايي رئوس مطالب كلي كه در تدوين مطالعات امکان سنجی (توجیهی) طرح¬های عمرانی بايد مورد توجه قرار گيرد، منوط به آگاهي از تعريف طرح¬های عمرانی و الزام‌هاي ناشي از آن است. قانون برنامه و بودجه کشور مقرر داشته است که طرح¬های عمرانی بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی انتخاب و اجرا شود. منظور از […]