Tag: نشریه 3122

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح

راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح – جلد دوم: توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی – نشریه شماره 3122

گزارش “راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح” به منظور تعیین چهارچوب عمومی برای مطالعه، بررسی، سنجش و گزینش طرح های عمرانی تدوین شده است و برای مطالعه انواع مختلف طرح کاربرد دارد. جلد اول گزارش برای شناسایی روش های شناخته شده و معتبر جهانی در زمینه مطالعات توجیه طرح تألیف گردیده است. جلد دوم “راهنمای تهیه […]