آگوست 01 2019 ۰نظر
نصاب معاملات 98

حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ سال 1398

  • Version
  • دانلود 137
  • حجم فایل 50.89 KB
  • File Count 1
  • زمان ساخت آگوست 1, 2019
  • Last Updated مرداد ۷, ۱۳۹۸

هیئت وزیران در جلسه روز 25/02/1398 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تصویب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک:

معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ 000/000/328 ریال باشد.

2- معاملات متوسط:

معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک (000/000/328 ریال) و از مبلغ 000/000/280/3 ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ:

معاملاتی که مبلغ آنها بیش از 000/000/280/3 ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند الف به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال 1393) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر