مرداد ۱۰ ۱۳۹۸ 0نظر
نصاب معاملات 98

حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ سال ۱۳۹۸

حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ سال 1398

Version
Download ۷۱
Total Views ۲۵۹
Stock
File Size ۵۰٫۸۹ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۰, ۱۳۹۸
Last Updated مرداد ۷, ۱۳۹۸
دانلود

هیئت وزیران در جلسه روز ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) و ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تصویب کرد:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- معاملات کوچک:

معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۸ ریال باشد.

۲- معاملات متوسط:

معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک (۰۰۰/۰۰۰/۳۲۸ ریال) و از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۳ ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ:

معاملاتی که مبلغ آنها بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۳ ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند الف به موجب ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۹۳) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر