مرداد ۱۹ ۱۳۹۵ 0نظر

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری

Version
Download ۱۸۷
Total Views ۴۶۱
Stock
File Size ۱۸۲٫۱۳ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
Last Updated خرداد ۱, ۱۳۹۸
Download

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری

 

مقدمه

اهداف

رویکرد

مراحل و اهداف مطالعات

 

شرح خدمات

مرحله نخست: بررسی گستره فقر شهری و شناسایی محله های فقیر نشین (سکونتگاههای غیر رسمی)

بروندادها : پهنه بندی محلات فرودست شهری ، برآورد تقاضای اسکان غیررسمی در آینده ، گونه شناسی پهنه های محلات فرودست شهری ، تعیین محلات اسکان غیررسمی ، گزینش محلات در اولویت برنامه ، پیش بینی و ذخیره سازی کاربری مسکونی برای سکونت کم درآمدها ، ارزیابی روند توسعه کالبدی – فضایی شهری با استفاده از داده های موجود و نرم افزار "GIS "

مرحله دوم: بررسی و ارزیابی اجمالی از برنامه های موجود زیرساختی و بهسازی مدیریت شهری و تشکلهای مردمی در محله های هدف

بروندادها : شناخت دامنه خدمات رسانی و بهسازی کالبدی در محلات هدف ، توان سنجی بخش های دولتی – عمومی وتحلیل و تایید برنامه های کنونی وآتی آنها

مرحله سوم : بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی های اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله هـای

بروندادها : توصیف شرایط کنونی زندگی و شدت فقر در محله های هدف / ارائـه سـاختار کلـی نظـام محلـه هـا / ظرفیت ها ، نیازها واولویت های مدیریت شهری و ساکنین محلی . ارائـه گـزارش مسـئله یـابی و طـرح راهبردهای ساماندهی در محلات هدف وتعیین پروژه های کوچک راه انداز مشارکت محلی

مرحله چهارم :تدوین برنامه توانمند سازی و بهسازی محله های هدف

بروندادها : طرح راهکارهای بهسازی در محله های هدف ، توافق در گزینش راهکار مطلوب با بخشـهای مردمی و دولتی / عمومی ، تعیین الزامات هماهنگی ما بین راهکارهای برگزیده و دیگر برنامـه هـای توسـعه شهری .

مرحله پنجم : تدوین برنامهعملیاتی ( PLAN ACTION ) ساماندهی محله های هدف

بروندادها : برنامه عملیاتی به تفکیک فعالیتهاو پروژه های مرتبط ، مطالعه امکان سنجی یکایک پروژه ها از نظرمالی ، ظرفیت نهادی ، شراکت بخش های غیر دولتی / عمومی ، ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی ، جابجایی و اسکان مجدد وتحلیل خطر پذیری ( ریسک ) ، زمانبندی اقدامات وتبادل موافقتنامه با یکایک دستگاههاو نهادهای مردمی برای پروژه های در برنامه

 

 

پیوست۱ :ضمیمه شرح وظایف مربوط به مرحله سوم ( مطالعات اجتماعی)

توجه :گروه های ذینفع به شرح زیر است

درپیمایش خانوار به نکات زیر توجه شود

پیمایش تسهیلات

تحلیل نهادی

پیوست ۲ : مشخصات اسناد ، مستندات ، نقشه ها

پیوست ۳

پیوست ۴

پیوست ۵ : تخصص های لازم

 

توضیحات و شرح کامل شرح خدمات در دانلود

Write a Reply or Comment