مرداد 19 1395 0اظهار نظر

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری

دانلود
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • دانلود 381
  • حجم فایل 182.13 KB
  • تعداد فایل 1
  • زمان ساخت 19 مرداد 1395
  • آخرین تغییرات 1 خرداد 1398

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری

 

مقدمه

اهداف

رویکرد

مراحل و اهداف مطالعات

 

شرح خدمات

مرحله نخست: بررسی گستره فقر شهری و شناسایی محله های فقیر نشین (سکونتگاههای غیر رسمی)

بروندادها : پهنه بندی محلات فرودست شهری ، برآورد تقاضای اسکان غیررسمی در آینده ، گونه شناسی پهنه های محلات فرودست شهری ، تعیین محلات اسکان غیررسمی ، گزینش محلات در اولویت برنامه ، پیش بینی و ذخیره سازی کاربری مسکونی برای سکونت کم درآمدها ، ارزیابی روند توسعه کالبدی – فضایی شهری با استفاده از داده های موجود و نرم افزار "GIS "

مرحله دوم: بررسی و ارزیابی اجمالی از برنامه های موجود زیرساختی و بهسازی مدیریت شهری و تشکلهای مردمی در محله های هدف

بروندادها : شناخت دامنه خدمات رسانی و بهسازی کالبدی در محلات هدف ، توان سنجی بخش های دولتی – عمومی وتحلیل و تایید برنامه های کنونی وآتی آنها

مرحله سوم : بررسی پیمایشی و شناخت ویژگی های اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله هـای

بروندادها : توصیف شرایط کنونی زندگی و شدت فقر در محله های هدف / ارائـه سـاختار کلـی نظـام محلـه هـا / ظرفیت ها ، نیازها واولویت های مدیریت شهری و ساکنین محلی . ارائـه گـزارش مسـئله یـابی و طـرح راهبردهای ساماندهی در محلات هدف وتعیین پروژه های کوچک راه انداز مشارکت محلی

مرحله چهارم :تدوین برنامه توانمند سازی و بهسازی محله های هدف

بروندادها : طرح راهکارهای بهسازی در محله های هدف ، توافق در گزینش راهکار مطلوب با بخشـهای مردمی و دولتی / عمومی ، تعیین الزامات هماهنگی ما بین راهکارهای برگزیده و دیگر برنامـه هـای توسـعه شهری .

مرحله پنجم : تدوین برنامهعملیاتی ( PLAN ACTION ) ساماندهی محله های هدف

بروندادها : برنامه عملیاتی به تفکیک فعالیتهاو پروژه های مرتبط ، مطالعه امکان سنجی یکایک پروژه ها از نظرمالی ، ظرفیت نهادی ، شراکت بخش های غیر دولتی / عمومی ، ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی ، جابجایی و اسکان مجدد وتحلیل خطر پذیری ( ریسک ) ، زمانبندی اقدامات وتبادل موافقتنامه با یکایک دستگاههاو نهادهای مردمی برای پروژه های در برنامه

 

 

پیوست1 :ضمیمه شرح وظایف مربوط به مرحله سوم ( مطالعات اجتماعی)

توجه :گروه های ذینفع به شرح زیر است

درپیمایش خانوار به نکات زیر توجه شود

پیمایش تسهیلات

تحلیل نهادی

پیوست 2 : مشخصات اسناد ، مستندات ، نقشه ها

پیوست 3

پیوست 4

پیوست 5 : تخصص های لازم

 

توضیحات و شرح کامل شرح خدمات در دانلود

یک پاسخ یا نظر بنویسید

5 × پنج =