مرداد ۱۸ ۱۳۹۵ 0نظر

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

Version
Download ۳۱
Total Views ۸۲
Stock
File Size ۸۷٫۵۰ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
Last Updated شهریور ۲۹, ۱۳۹۵
Download

قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣۵۴/۴/٢٩
ماده ١ - اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف میشوند:
الف - اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد میشود.
ب - اراضی ساحلی، پهنه هایی است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج - تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
د - حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
ماده ٢ - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین میشود:
الف - عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال١٣۴٢ ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد میکند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.
ب - عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج - عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال ١٣۵٣ میباشد، لجنزارهای متصل به این عرض ونمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
د - عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣۴٢ و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ١٣۵٣ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد میباشد.

بقییه در دانلود قانون مستحدث ساحلی