توضیحات پروژه

تعریف امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه 15 تهران

طرح امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی قطعه زمین حاج آقا قربانی، بر اساس نیاز وی برای ارائه به شهرداری منطقه 15 تهران  و کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران تعریف گردید. این قطعه 38 هزار متر مربعی در طرح تفصیلی شهر تهران دارای کاربری مسکونی با تراکم متوسط بود. این قطعه با توجه به بزرگ بودن آن، نیازمند اخذ مجوز اجرایی از کمیسیون ماده 5 و شهرداری منطقه 5 را داشت. کارفرما نیز برای مطرح کردن طرح در کمیسیون ماده 5 ، نیاز به گزارش کامل امکان سنجی و توجیه فنی اقتصادی داشت. از طرفی کارفرما ، حاج آقا قربانی و شرکای ایشان، نیاز به داشتند که روی زمین 3/8 هکتاری ، بیشترین مساحت برای ساخت برای رسیدن به بیشترین سود ، با حفظ ضوابط قطعه بندی و ضوابط معماری و شهرسازی در طرح تفصیلی منطقه فوق مورد نیاز طرح تفصیلی، به کار گرفته شود.

 

تهیه امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه 15 تهران

طی هماهنگی و مذاکرات با مالک، با استناد بر اسناد و تجارب شهرسازی ، برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری و با توجه به ارزش اقتصادی زمین، ضرورت تهیه گزارش توجیهی فنی اقتصادی به منظور مشخص شدن چارچوب های اجرایی برای مالک ، برای گرفتن مجوزها و رعایت ضوابط، مقررات و آئیین نامه های اجرایی و عملیاتی و هم برای بالاتر بردن ارزش زمین با استفاده بهینه از فضا، پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری، و بهره برداری بهینه از سطح و تناسبات به لحاظ مالی، گزارش توجیه فنی اقتصادی تهره و تدوین گردید.

 

روش امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه 15 تهران

روش مطالعات امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک آقای قربانی بر اساس آخرین متدها و مدل های کمی و کیفی در امکانسنجی، انتخاب بهینه کاربری زمین، برنامه ریزی اقتصادی و انتخاب سطح و تراکم ها و توجیه همه جانبه (فنی-اقتصادی) و به کار گیری و استفاده از طرح های مصوب بود.

 

پیشنهاد طرح امکانسنجی و توجیه فنی اقتصادی ملک منطقه 15 تهران

طرح پیشنهادی شامل قطعه بندی زمین، تیپ بندی هشتگانه، ارائه کاربری های مسکونی، تجاری، خدماتی، فضای سبز و ایجاد و طراحی شبکه معابر به تناسب برای تامین کلیه دسترسی ها و ارائه گزارش توجیه فنی اقتصادی با پایین ترین احتمال خطا در اخذ مجوز اجرایی و عملیاتی شدن پروژه است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت تهران
تکمیل 1395

برچسب ها