توضیحات پروژه

لزوم تهیه طرح امکانسنجی هتل

مطالعات امکانسنجی هتل، قدم اول در طراحی و اجرای هتل می‎باشد. پیچیدگی های فنی و اجرایی برای ساخت هتل، نیاز به یک طرح امکان سنجی را، قبل از طراحی آن، طلب می‌نماید. سرمایه گذار طرح امکانسنجی هتل را باید به شهرداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک های عامل، ارائه نمایند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس سیاست های خود، که همانا رشد صنعت گردشگری می‌باشد، برای سازندگان هتل تسهیلات ویژه ای را نرخ بهره بسیار پایین را در نظر می‌گیرد. ولی این تسهیلات منوط به تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی هتل و ارائه آن به کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین بانک های عامل می‌باشد. همچنین شهرداری قبل از صدور پروانه های ساخت و بهره برداری نیاز به بررسی گزارش مطالعات امکان سنجی هتل دارد.

 

فرآیند تهیه طرح امکانسنجی یا توجیه اقتصادی هتل

در طرح امکانسنجی هتل یا توجیه اقتصادی هتل ، ابتدا به  شناخت وضع موجود و ویژگی های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی شهر و حوزه نفوذ هتل پرداخته می‌شود. سپس مطالعات تفصیلی اقتصادی (پارامترهای برگشت سرمایه ، سود حاصل از آن  و …)  مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مطالعات اقتصادی، در تهیه طرح امکان سنجی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع ریسک سرمایه گذاری را برای کاربری هتل در منطقه مورد نظر کاملا بررسی می‌نماید. این بخش از مطالعات امکانسنجی برای بانک های عامل، به منظور ارائه تسهلات، از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

 

ارائه گزارش طرح امکان سنجی و توجیه اقتصادی به شهرداری تهران و بانک های عامل

در پروژه هتل پنج ستاره خیابان ولیعصر تهران، با توجه به شرایط خاص موقعیت زمین و تراکم ذکر شده در طرح تفصیلی منطقه یک تهران، شهرداری نیاز به بررسی طرح در غالب گزارش طرح امکانسنجی و توجیه اقتصادی دارد. بر این اساس ، مهندسان مشاور هفت شهر آریا، در گزارش طرح امکان سنجی، به غیر از مطالعات تفصیلی اقتصادی، کانسپت حجمی به صورت فاز صفر و فاز یک هتل را برای ارائه به شهرداری ارائه نمودند. کارشناسان مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با توجه به تجربیات مختلف پروژه های طرح امکانسنجی و گرفتن پروانه، فرآیند گرفتن پروانه ساخت از شهرداری را پیگیری و در نهایت پروانه ساخت این پروژه از طرف شهرداری صادر گردید.

همچنین در مرحله بعدی، کارفرما نیاز به تسهیلات بانکی برای پروژه داشت. در این مرحله نیز مهندسان مشاور هفت شهر آریا در کنار کارفرما حضور داشت تا کارفرما بتوانند مراحل اداری – بانکی گرفتن تسهیلات را طی نماید. در نهایت با ارائه  گزارش طرح امکان سنجی هتل و پیگیری های صورت گرفته از طرف مشاور، کارفرما موفق ببه گرفتن تسهیلات بانکی از بانک های عامل گردید.