توضیحات پروژه

امکان‌سنجی اقتصادی و ارزیابی مالی

امکان سنجی اقتصادی و ارزیابی مالی برای زمین های حاشیه شهرهای بزرگ از تخصص های مهم مهندسان مشاور هفت شهر آریا می‌باشد. معمولا برای اینگونه پروژه ها، با پیشنهاداتی از طرف کارفرما برای سرمایه گذاری داده می‌شود. مهندسان مشاور هفت شهر آریا با بررسی منطقه و بررسی بازار، پیشنهاداتی برای پروژه ارائه می‌دهند. سپس پیشنهادات خود و پیشنهادات کارفرما را با متدها و پارامترهای مختلف، از جهت سودآوری و بادهی اقتصادی بررسی نمودند و به گزینه برتر و بهینه نهایی رسیدند.

 

امکان سنجی اقتصادی لتمان کن

کارشناسان مهندسان مشاور هفت شهر آریا با بررسی آیتم ها و شرایط، طرح تفریحی تجاری را پربازده ترین پروژه برای موقعیت فوق به نتیجه رسیدند.

که نهایی گردید، نحوه تامین مالی ، همچنین زمانبندی فروش واحدها، و نیز سودآوری پروژه را بررسی نمودند. کارشناسان  با همکاری کارفرما پروژه امکان سنجی اقتصادی و ارزیابی مالی لتمان کن را به انجام رسانده. کارشناسان هفت شهر آریا، در گرفتن موافقت نامه ها و همچنین گرفتن تسهیلات، در کنار کارفرما حضور داشتند تا مراحل اداری این طرح تا انتها به خوبی پیش رود و به نتیجه مطلوب برسد.

 

ارزیابی مالی مجموعه تفریحی تجاری لتمان کن مجموعه ای است که به کارفرمایی شرکت ساختمانی بانک ملت به منظور ارزیابی سود و نحوه تامین منابع مالی و زمانبندی فروش واحدهای آن به نحوی که بیشترین بهره وری اقتصادی را داشته باشد انجام گردید.