توضیحات پروژه

امکان سنجی اقتصادی و ارزیابی مالی

امکان سنجی اقتصادی و مالی برای پروژه جمشیدیه توسط مهندسان مشاور هفت شهر آریا صورت پذیرفت. مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با هدف دستیابی به سودآوری بیشتر برای پروژه و انجام برنامه ریزی های مالی و زمانی پروژه و همچنین گرفتن موافقت نامه ها و دستیابی به تسهیلات مختلف برای کارفرما، این پروژه را به انجام رساندند.

 

مطالعات امکان سنجی برای سرمایه گذاری در منطقه

منطقه جمشیدیه به لحاظ ارزش بالای زمین و هم به لحاظ خوش آب و هوا بودن، از مناطق بسیار مطلوب برای سرمایه گذاری می‌باشد. کارفرمای پروژه با این هدف و رسیدن به بیشترین سود این پروژه را تعریف نمودند. مهندسان و کارشناسان هفت شهر آریا، تمام گزینه ها، به لحاظ کاربری ، نحوه تامین مالی و نحوه فروش را بررسی نمودند و پیشنهادات سازنده‌ای را به کارفرما ارائه کردند. پیشنهادات در راستای بهبود و افزایش بهره‌وری مالی پروژه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین کارشناسان شرکت هفت شهر آریا، به کارفرما برای گرفتن موافقت نامه ها و تاییدیه ها، کارفرما و سرمایه گذاران را همراهی می‌نمودند.