توضیحات پروژه

پروژه در راستای سند ملی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی و با استفاده از شاخص های فقر شهری، به شناسایی محدوده های فقیر و نیازمند بازآفرینی پرداخته و در چارچوب مطالعات به 5 محله منتخب رسیده وسپس در این 5 محله، بافت های ناکارآمد و مشکل دار را براساس شرح خدمات خاص و مدون برنامه ریزی و طراحی نموده است. نتیجه طرح، ارائه پروژه هایی در راستای بازآفرینی و پایداری شهری است.