توضیحات پروژه

طرح تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آن‌ها با تاکید بر بهسازی شهری شهر سبزوار به این مشاور ابلاغ گردید. هدف از این مطالعه اجرای بخشی از راهبردهای سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور بوده که در تاریخ 19/11/82 به تصویب هئیت محترم دولت رسیده است. این مطالعه بر اساس اهداف تعیین شده و شرح خدمات مصوب، در پنج مرحله متوالی و با رویکرد مشارکتی و متفاوت با رویکرد سنتی و متداول سایر طرح‌های توسعه شهری، انجام شده است.
در مرحله نخست، گستره فقر شهری و محله‌های فقیرنشین (سکونتگاه‌های غیررسمی) مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعات این مرحله شناسایی میزان فقر شهری و ایجاد بانک اطلاعاتی در این زمینه, همچنین شناسایی و اولویت‌بندی محلات فرودست شهری با استفاده از سنجه‌های عینی بوده است.
در مرحله دوم، برنامه‌های موجود خدمات‌رسانی و بهسازی مدیریت شهری و تشکل‌های مردمی در محله‌های هدف بطور اجمال ارزیابی شده‌اند تا توان موجود و برنامه‌های آتی بخش‌های دولتی و غیردولتی در محله‌های هدف مورد سنجش قرار گرفته و تحلیل شوند.
در مرحله سوم، ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و کالبدی محله‌های هدف مورد پیمایش قرار گرفته‌اند تا ضمن تعیین نیازهای ساکنین، بر اساس روش‌های کمی و کیفی برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی آنان تدوین گردد.
در مرحله چهارم، در راستای تدوین راهبردها و برنامه‌های کلان به منظور ارتقا کیفیت زندگی و سکونت در محله‌های هدف و نیز رفع تبعیض در خدمات‌رسانی شهری و فراهم آوردن زمینه‌های توانمندسازی اجتماعات محلی، برنامه توانمندسازی و بهسازی محلات هدف تدوین شده است.
در مرحله پنجم نیز به منظور عملیاتی و اجرایی کردن بهسازی کالبدی و ارتقا کیفیت محیط سکونت و تامین خدمات پایه و توانمندسازی اجتماعات محلی, برنامه عملیاتی ساماندهی محله‌های هدف تهیه و تدوین شده است.